Zdravotná spôsobilosť

(1) Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná spôsobilosť a psychická spôsobilosť na vykonávanie
činností súvisiacich s prevádzkovaním bezpečnostnej služby, ak ju tento zákon vyžaduje. Zdravotnú
spôsobilosť osoba preukazuje lekárskym posudkom,13) ktorého súčasťou je psychologické vyšetrenie.

(2) Osoba je povinná podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti každé dva roky, ak nie je v záveroch
predchádzajúceho lekárskeho posudku ustanovená kratšia lehota. Povinnosť podrobiť sa opätovnému
posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na základe rozhodnutia ministerstva alebo krajského riaditeľstva nie je
dotknutá.

(3) Každý lekár alebo psychológ, ktorý na základe vyšetrenia zistí, že osoba trpí chorobou, poruchou alebo
stavom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú jej zdravotnú spôsobilosť, poučí ju o tejto skutočnosti a oznámi to
krajskému riaditeľstvu.

(4) Podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a vzor lekárskeho posudku ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky